HISTORIA MIASTA

Najstarsze ślady działalności człowieka na ziemi kamiennogórskiej pochodzą z czasów epoki kamiennej. Z okresu młodszej epoki kamiennej (neolit - 3500-2500 p.n.e.) pochodzą znaleziska archeologiczne:
tłuk pięściowy z ciemnozielonego kamienia (znaleziony na terenie Czarnego Boru),
siekierka kamienna (znaleziona na terenie Ptaszkowa).
Około 1700 roku p.n.e. skończyła się na ziemiach polskich epoka kamienna i przez następne tysiąc lat trwała epoka brązu. Z czasów tych nie zachowały się na naszych terenach żadne znaleziska.
W VII w. p.n.e. na Śląsk wkroczyła epoka żelaza. Zapoczątkowany wówczas okres naszej ery (aż po koniec IV wieku) jest określany jako okres rzymski. Z tego czasu pochodzi moneta rzymska cesarza Witelliusa (I w. n.e.). Znaleziono ją w niezbyt odległym Lubominie. Niestety, nie dochowała się ona do naszych czasów.
Dopiero okres wczesnośredniowieczny jest bogatszy w stanowiska archeologiczne. Tzw. dokument praski ilustrujący stosunki osadnicze na Śląsku w X w. wymienia plemię Bobrzan, które zapewne zamieszkiwało tereny ziemi kamiennogórskiej.
Zachowały się z tego okresu liczne ślady grodzisk: Kamienna Góra, Błażkowa, Lubawka, Pastewnik, Ulanowice, Witków. Na niezbyt dużym obszarze odkryto aż 10 grodzisk. Świadczy to o niemałym zasiedleniu tych terenów w okresie wczesnofeudalnym.


Na początku XIII wieku, na stożkowej górze wznoszącej się w widłach Bobru i Zadrny, wybudowano zameczek strażniczy, którego lokalizacja związana była z istnieniem traktu handlowego wiodącego przez Bramę Lubawską. U podnóża góry powstała osada targowa rządząca się prawem polskim. Nazwa osady nie zachowała się, ale niektóre przekazy i opracowania nazywają ją "Straża".
Wśród wielu miejscowości, które pod sam koniec pierwszej połowy XIII wieku pojawiły się w dokumentach śląskich, była również Kamienna Góra. Najstarszym dokumentem historycznym wymieniającym Kamienną Górę (Landeshütte) jest zapis z 1249 roku księcia Bolesława Rogatki i jego brata Konrada, zezwalający benedyktynom z Kresowego Boru (Krzeszowa) rozbudować na prawie niemieckim osadę targową, położoną w widłach rzek Bóbr i Zadrna. Inny dokument z 1287 roku wymienia Kamienną Górę pod nazwą "Landishute".
Poważne zmiany w historii miasta to okres panowania księcia Bolka I Świdnickiego. Kronikarz Nason w siedemnastowiecznej kronice księstwa świdnicko-jaworskiego pisze: "Bolko ... zbudował to miasto w roku 1292 jako strażnicę swego kraju na miejscu dawnego zburzonego zamku i umocnił je podwójnymi murami i wałami. Ten stary zamek - opowiada dalej Nason - zbudowany był na niedostępnej skale, niedaleko bramy dolnej, i nazywał się "Strażnica"". W tym samym (1292) roku książę Bolko I nadał Kamiennej Górze prawa miejskie.


1294 - w mieście zostaje zbudowany pierwszy kościół (na jego miejscu stoi obecnie kościół pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła).
1295 - książę Bolko I Surowy (Świdnicki) obwarowuje się w Kamiennej Górze i odpiera najazd na Śląsk króla czeskiego Wacława II.
21 października 1334 - książę Bolko II Świdnicki nadaje miastu przywilej książęcy potwierdzający oraz rozszerzający dotychczasowe prawa i przywileje mieszkańców miasta. Dokument świadczy o istnieniu w owym czasie rady miejskiej dysponującej szerokimi uprawnieniami administracyjnymi, porządkowo-policyjnymi i sądowymi oraz czterech cechów rzemieślniczych: piekarzy, rzeźników, szewców i krawców.
21 października 1341 - książę Bolko II zezwala mieszkańcom miasta na ustanowienie targu solnego.
1345 - Kamienna Góra w trakcie wojny zostaje na trzy lata zajęta przez czeskie wojska Jana Luksemburskiego.
Książę Bolko II świdnicki odbił gród w 1348 roku wykorzystując "fortel trojański". Książę kazał naładować wozy sianem, a pod warstwami siana umieścił swoich żołnierzy. Kiedy wozy ukazały się pod murami miasta, czescy żołnierze, którzy bardzo potrzebowali siana dla swoich koni, zarekwirowali je i wprowadzili do miasta. Kiedy wozy znalazły się wewnątrz murów obronnych, żołnierze ukryci w nich obezwładnili straże i umożliwili ukrytym w pobliżu oddziałom księcia opanować miasto.
1360 - w mieście powstaje komora celna.
21 października 1361 - książę Bolko II nadaje na 10 lat wszystkim swoim miastom, a więc również Kamiennej Górze, prawo do bicia złotej i srebrnej monety.
1392 - księstwo świdnicko-jaworskie, a zatem i miasto, przechodzi pod władanie króla czeskiego.
lipiec 1426 - mieszkańcy Kamiennej Góry odpierają szturm husytów.
Sława obrońców miasta rozniosła się po Śląsku, a współcześni poeci układali wiersze opiewając odwagę kamiennogórskich kobiet.
Zobacz: Fryz na fasadzie Ratusza dotyczący tego wydarzenia.
1471 - wyjątkowo ciepły rok. W marcu zakwitły wiosenne kwiaty, a pod koniec czerwca rozpoczęto już żniwa. W grudniu na łąkach były kwiaty.
kwiecień 1473 - panujące upały spowodowały prawie zupełne wyschnięcie rzek w okolicy.
1515 - król czeski Władysław Jagiellończyk nadaje miastu przywilej organizowania dwóch jarmarków.
W tym samym roku król zezwala, aby miasto pieczętowało swoje dokumenty czerwonym woskiem, co było w owym czasie dowodem szczególnego uhonorowania.
1521 - w mieście powstaje cech płócienników, który liczy 40 majstrów.
1526 - Kamienna Góra staje się wraz ze Śląskiem częścią monarchii habsburskiej.
1527 - rada miejska Kamiennej Góry wykupiła wójtostwo z rąk opata krzeszowskiego, stając się pełnoprawnym zwierzchnim organem samorządu miejskiego.
1540 - od maja do października nie padał deszcz. Wyschły potoki i studnie, a uprawy uległy zniszczeniu - miasto nawiedziła klęska głodu.
1542 - miasto i okolice nawiedziła plaga szarańczy. Chmura owadów była tak duża, że w czasie przelotu przysłaniała słońce.
1546 - powstanie cechu kowali.
1548 - władze miasta wydały przepis zabraniający nadmiernego luksusu w ubiorze i ozdobach. Na podstawie tego przepisu ukarano wiele służących oraz córek mieszczan.
W mieście wybuchł pożar, który strawił połowę domów mieszkalnych (spłonęły 84 domy).
1551 - w mieście panuje głód i drożyzna. Z głodu umarło wiele osób.
1555 - powstanie cechu stolarzy.
1562 - dotychczasowy proboszcz katolicki prawie ze wszystkimi mieszkańcami miasta przeszedł na protestantyzm.
1564 - wybudowano ratusz z wieżą o wysokości 136 stóp.
1566 - pożar niszczy w mieście 28 domów.
1566-1569 - na miejscu zamku Grodztwo Hans von Schaffgotsch buduje nową rezydencję.
wrzesień 1567 - intensywne opady spowodowały wystąpienie z brzegów Bobru i Zadrny. Woda zalewa miasto. W wyniku powodzi zginęło kilka osób.
lipiec 1570 - kolejna powódź. Woda dostaje się do centrum miasta. Zniszczeniu ulega wiele zabudowań.
1577 - powstanie cechu kuśnierzy.
1580 - w wyniku nieznanej choroby w mieście umiera wiele osób.
1583 - miasto nawiedza klęska głodu. Wiele osób umiera.
1590 - cech kowali dzieli się na trzy cechy: ślusarzy, puszkarzy i wytwórców ostróg.
15 września w wyniku trzęsienia ziemi zawaliło się wiele kominów.
1592 - pierwsza informacja o istnieniu w mieście szkoły.
1595-1599 - mieszkańców miasta dziesiątkuje epidemia (cholery lub dżumy).
1606 - w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła zostaje zawieszony dzwon o wadze 1 tony.
1616 - w zimie panowały silne mrozy, wiosną susza i upały, a 2 lipca spadł śnieg.
1618-1648 - okres wojny trzydziestoletniej i ogromnego zniszczenia miasta.
1619 - 16 maja zamarzł Bóbr i Zadrna.
1625 - W mieście istnieje apteka (pierwsza pewna informacja o istnieniu apteki w mieście).
W mieście panuje zaraza przywleczona przez żołnierzy uczestniczących w wojnie trzydziestoletniej. Umiera ponad połowa mieszkańców miasta.
październik 1628 - starosta księstwa jaworskiego przekazuje władzom miasta rozkaz cesarski, nakazujący wydalenie z miasta kaznodziejów protestanckich i przekazanie kościoła katolikom. Burmistrz, do niedawna sam będący protestantem, rozkaz wykonał, a także wezwał starszych cechów i nakazał im przystąpienie do katolickiej komunii. Starsi cechów w związku z tym uciekają z miasta, a zemsta burmistrza dosięga członków ich rodzin.
Rada Miejska ogłasza, że tylko katolicy mogą być obywatelami miasta i członkami cechów. Wprowadzono także kontrolę obecności w kościele. Za nieobecność karano grzywną równą 10 talarów.
1631 - po raz kolejny mieszkańców miasta dziesiątkuje zaraza.
1632 - miasto zostaje ukarane za opór w przejściu na katolicyzm - w mieście, na jego koszt, przez trzy miesiące kwaterują wojska cesarskie.
kwiecień 1633 - wojska cesarskie kilkukrotnie grabią miasto za opór w przejściu na katolicyzm. Zagrabiono bydło, splądrowano kościół i ratusz oraz zajęto kasę miejską.
1634 - W lipcu miasto zostaje zajęte przez wojska szwedzkie. Kościół zostaje przejęty ponownie przez protestantów.
W wyniku epidemii umiera wielu mieszkańców.
1637 - wojska szwedzkie opuszczają miasto. Z miasta wygnano również protestanckiego kaznodzieję.
11 października 1638 - wieczorem w centrum miasta wybucha pożar wzniecony przez wojska szwedzkie, który w ciągu paru godzin doprowadza do całkowitego zniszczenia miasta. Ocalał jedynie kościół i 5 domów w jego sąsiedztwie. Po pożarze z 650 mieszkańców pozostało w mieście 5 osób.
październik 1639 - miasto zostaje splądrowane przez wojska cesarskie. W mieście pozostają jedynie dwie osoby.
1641 - w mieście stacjonują oddziały cesarskie, które utrzymywane są przez mieszkańców.
maj 1642 - wojska austriackie opuszczają miasto.
koniec 1642 - w mieście i na przedmieściach działało: 1 białoskórnik, 1 cukiernik, 1 gorzelnik, 10 kowali, 5 krawców, 5 kuśnierzy, 8 piekarzy, 11 płócienników, 14 rzeźników, 1 siodlarz, 10 stolarzy, 11 sukienników, 13 szewców, 7 ślusarzy, 1 tokarz, 1 wytwórca mydła, a 27 łanów ziemi należących do miasta uprawiało 9 chłopów.
1645 - końcem września do miasta wkroczyły wojska austriackie, które splądrowały miasto.
1646 - grabieży w mieście dokonują wojska szwedzkie.
1648 - koniec wojny trzydziestoletniej. W mieście mieszkało 50 rodzin.
Komisja cesarska oceniła straty wojenne na 119 000 talarów.
20 czerwca 1651 - podpisano nowy statut miasta.
1653 - kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła odebrano protestantom.
1658 - w mieście prowadzi działalność 30 sukienników.
1659 - przez 4 dni w mieście stacjonuje 5 pułków wojska. Miasto wydało 250 talarów na pokrycie kosztów z tym związanych.
1660 - wieża ratusza otrzymała nowy hełm, który kosztował 1400 talarów.
1673 - powołanie cechu przez garncarzy.
1675 - powstaje cech pasamoników (wytwarzali pasy, frędzle i taśmy do ozdób tapicerskich).
1677 - kupcy kamiennogórscy zakładają gildię kupiecką, zajmującą się sprzedażą płótna.
1679 - w Lipsku umiera, wywodzący się z Kamiennej Góry, rektor uniwersytetu dr Gotfried Schilter.
1680-1682 - miasto nawiedza kolejna epidemia.
1682 - Oddano do użytku kamienny most na Zadrnie.
W mieście działają następujące cechy: bednarzy, garncarzy, kowali, krawców, kupców, kuśnierzy, pasamoników, piekarzy, płócienników, rzeźników, stolarzy, szewców, ślusarzy.
czerwiec 1693 - bardzo zimno, w Bobrze i Zadrnie zamarzła woda.
1694 - zakończono rozbudowę ratusza (w rynku).
1698 - kościół wyposażono w nowe organy.
1710 - otwarcie szkoły ewangelickiej.
1709 - rozpoczęto budowę kościoła ewangelickiego (jednego z 6 zbudowanych na Śląsku w latach 1709-1730 tzw. Kościołów Łaski), obecnie kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.
1720 - Zakończono budowę kościoła ewangelickiego.
Przeprowadzono remont wieży ratusza.
W mieście czynna jest drukarnia.
1722 - 18 października odprawiono pierwsze nabożeństwo w kościele protestanckim.
Oddano do użytku budynek szkoły ewangelickiej.
1723 - zamówiono ołtarz do kościoła ewangelickiego u mistrza Beniamina Munchena z Lubania. Budowa ołtarza trwała dwa lata i pochłonęła 3100 talarów.
23 czerwca na balustradzie mostu nad fosą przy Bramie Górnej (rejon obecnego Placu Grunwaldzkiego) ustawiono figurę Jana Nepomucena, która obecnie stoi przy kościele pod wezwaniem św, Piotra i Pawła.
1728 (lub 1729) - ufundowana zostaje przez Melchiora Duciusa von Wallenberg przy Kościele Łaski biblioteka, która zgromadziła 5000 tomów, w tym 40 średniowiecznych rękopisów, 600 oryginalnych listów reformatorów Kościoła (w tym Lutra), 26 listów króla Fryderyka II.
1732 - w Kamiennej Górze urodził się znany architekt Carl Gotthard Langhans (zm. 1808), budowniczy m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie, teatru w Poczdamie, teatru dworskiego w Charlottenburgu w Berlinie, pałaców Hatzfeldów i Pachalnych we Wrocławiu, pałaców w Pawłowicach, Jedlince, Brzegu Dolnym, kościołów w Dzierżoniowie, Rawiczu, Sycowie, Wałbrzychu.
kwiecień 1734 - powódź wyrządziła znaczne szkody w mieście.
lipiec 1736 - szkody w mieście wyrządziła powódź.
1741 - Śląsk, a z nim Kamienna Góra, przechodzi pod panowanie pruskie.
1743 - miasto uzyskało połączenie pocztowe dzięki regularnie kursująym przez Kamienną Górę dyliżansom na linii Jelenia Góra - Wrocław.
22 maja 1745 - bitwa wojsk pruskich i austriackich pod Kamienną Górą (okres drugiej wojny śląskiej). Miasto jest przez kilka tygodni zajęte przez Austriaków.
1756-1763 - okres trzeciej wojny śląskiej. Kamienna Góra jest kilkukrotnie zajmowana przez wojska austriackie. W 1760 roku w pobliżu miasta dochodzi do krwawej bitwy, w której bierze udział ok. 40 tys. żołnierzy austriackich i 11 tys. pruskich. Armia pruska zostaje rozbita, ponad 6 tys. Prusaków poległo lub zostało rannych, a pozostałe 3 tys. dostało się do niewoli - bitwa zwana "Pruskie Termopile".
Miasto wychodzi z wojny bardzo zniszczone.
1764 (lub 1765) - powstaje apteka Pod Lwem.
1766 - Miasto otrzymuje nowy szpital.
W czerwcu nad miastem przeszła burza z silnym gradobiciem.
W lipcu nad miastem przeszła burza z huraganowym wiatrem.
1766-1772 - w latach 1766-1772 utworzono specjalny fundusz zwany "kasą ubogich" przeznaczony na opiekę socjalną nad biednymi mieszkańcami miasta.
kwiecień 1768 - silne mrozy zniszczyły zasiewy.
1771 - 1 stycznia było tak ciepło i słonecznie, że można było chodzić boso.
W czerwcu i lipcu przez 40 dni miasto nękały ulewne deszcze, niszcząc uprawy w okolicy.
1772 - w mieście powstała pierwsza manufaktura tkacka produkująca lniane płótno.
1773 - W lutym spadło bardzo dużo śniegu i nastały silne mrozy. Wiele osób zmarło.
Mieszkańcy obejrzeli tresurę słoni.
1774 - Odnowiono kościół katolicki, który przy tej okazji otrzymał nowy ołtarz.
W listopadzie nastały bardzo silne mrozy, które trwały do 13 grudnia.
1778 - oddano do użytku bitą drogę z Kamiennej Góry do Kowar przez Pisarzowice (nazywaną obecnie "Starym Traktem Kamiennogórskim").
1780 - w mieście działa 60 płócienników, 8 sukienników i 1 postrzygacz sukna.
1781 - w mieście działa 67 płócienników dysponujących 73 krosnami, 8 sukienników, 9 pończoszników i 6 szewców.
czerwiec 1785 - opady powodują wystąpienie z brzegów wód Bobru i Zadrny. Woda wyrządziła znaczne szkody, w tym zniszczone zostały mosty.
1787 - w mieście istnieją: 1 szpital, 6 budynków szkolnych, 2 młyny wodne, 1 cegielnia, 1 areszt, 6 magli, 2 browary, 10 karczm, 12 zajazdów.
1788 - W obrębie murów miejskich miasto ma 189 budynków mieszkalnych, a na przedmieściach jeszcze 300.
1790 - oddano do użytku bitą drogę z Kamiennej Góry do Wałbrzycha.
31 sierpnia w Kamiennej Górze zatrzymał się na odpoczynek Johan Wolfgang Goethe.
1792 - nad miastem przeszła bardzo gwałtowna wichura z ulewą, w wyniku ktrej doszło do powodzi. Woda wlewała się do domów przez okna. Woda ustąpiła po czterech dniach.
28 marca 1793 - w mieście dochodzi do buntu tkaczy.
1795 - powstał powiat bolkowsko-kamiennogórski.
1798 - W sierpniu miasto przeżyło powódź, która poczyniła znaczne szkody.
Ciepła pogoda trwała do końca roku. Jeszcze w Wigilię słychać było kukułki.
11 grudnia 1799 - w mieście odczuwalne było trzęsienie ziemi.
1800 lub (1801) - podróżując po Śląsku odwiedza Kamienną Górę John Quincy Adams, przyszły prezydent USA (1824-1828).
1802 - w połowie maja spadł obfity śnieg.
czerwiec 1804 - ogromne straty w mieście spowodowane powodzią (kronikarz uznał ją za powódź stulecia).
1806-1813 - Kamienna Góra, podobnie jak cały Śląsk, zajęta jest przez wojska napoleońskie.
1810 - powódź (nazwana "potopem").
1813 - koncentracja wojsk prusko - rosyjskich w pobliżu Kamiennej Góry; car Rosji Aleksander I i król Prus Fryderyk Wilhelm III są gośćmi w zamku Kreppelhof i 10 sierpnia 1813 roku odbierają paradę wojsk na polach w okolicy Antonówki.
1818 - powstanie samodzielnego powiatu kamiennogórskiego w granicach rejencji legnickiej.
1827 - oddano do użytku synagogę.
7 września 1831 - zawalenie się 42-metrowej wieży ratusza.
1836 - cztery ostatnie klasy szkoły ewangelickiej ministerstwo uznało za spełniające wymogi gimnazjum.
1837 - Zburzono Bramę Górną (była zbudowana w rejonie obecnego Placu Grunwaldzkiego).
W czasie remontu kościoła katolickiego (pod wezwaniem św. Piotra i Pawła) przebudowano wieżę (nadano jej kształt taki jaki możemy oglądać obecnie).
1841 - Uruchomienie pierwszej w mieście, a drugiej na Dolnym Śląsku), mechanicznej przędzalni lnu (w budynku przy obecnej ul. Broniweskiego).
Powołanie pierwszej miejskiej kasy oszczędnościowej.
Latarnie olejowe zaczęły oświetlać miasto.
1844 - pożr niszczy 50 domów.
1855-1857 - budowa drogi bitej, zwanej drogą głodu, z Kowar do Kamiennej Góry.
1858 - otwarto w mieście urząd telegraficzny.
1862 - Uruchomienie w mieście pierwszej tkalni mechanicznej.
Wyburzono resztki Bramy Dolnej.
1863 - rozpoczęcie gruntownej modernizacji sieci wodociągowej.
1864 - 65 - oddanie do użytku gazowni i rozbudowa sieci oraz oświetlenia gazowego.
1865 - oddanie do użytku nowego budynku gimnazjum (po znacznej przebudowie mieści się tutaj obecnie Szkoła Podstawowa nr 1).
1868 - wybudowano nowy szpital.
1869 - oddano do użytku linię kolejową Sędzisław - Kamienna Góra - Lubawka.
1873 - zburzenie starego budynku ratusza. Gruz zużyto do zasypania części fosy i na tym miejscu utworzono promenadę. Rolę ratusza zaczyna pełnić istniejąca do dziś kamienica (ul. Karola Miarki 25).
1874 - otwarcie pierwszej fabryki obuwia.
1875 - wyburzono większość miejskich murów obronnych, a gruzem zasypano postałą część fosy.
1876 - wybudowano czteroklasową szkołę dla dzieci ewangelickich.
1881 -
w mieście powstaje wielka odlewnia i fabryka maszyn; w tym samym roku wybudowano gmach urzędu pocztowego (budynek przy Alei Wojska Polskiego 1).
1882/83 - wybudowano ośmioklasową szkołę dla dzieci katolickich.
1882 - powódź (poziom wody uwidoczniono na budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 7).
1883 - powódź (poziom wody uwidoczniono również na budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 7).
1884 - Oddano do użytku gmach tkalni F.V.Grünfelda (obecnie mieści się tu Z.P.O. "Kamodex" S.A. - ul. Waryńskiego 13).
Wybudowano schronisko turystyczne.
1885 - oddanie do użytku dużej hali sportowej.
1888 - rozpoczęto wymianę sieci wodociągowej.
1889 - w szkole ludowej zniesiono opłatę za naukę.
1890 - oddano do użytku nowy budynek szkoły ludowej
(obecnie budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących).
1891 -
przyłączenie miasta do państwowej sieci telefonicznej oraz rozpoczęcie działalności koedukacyjnej wyższej szkoły prywatnej.
1893 - dzięki fundacji Marianny zu Stolberg w mieście zostaje zbudowany szpital powiatowy (obecny szpital przy ul. Bohaterów Getta).
1897 - powódź.
1899 -
Zakończono budowę prywatnej linii kolejowej z Kamiennej Góry do Okrzeszowa (przez Krzeszów, Chełmsko Śląskie i Uniemyśl).
Wybudowano browar i słodownię.
1901-1905 - przebudowa gazowni, doprowadzenie gazu i wody na przedmieścia, modernizacja oświelenia ulicznego i ułożenie chodników w centrum miasta.
1903 - Włączenie w granice miasta wiosek Daleszów Dolny (Nieder Leppersdorf) i Czadrówek (Nieder Zieder).
Oddanie do użytku siedziby ówczesnego powiatu (obecnie budynek ZUS).
1904 - w mieście działają: browar, fabryka maszyn tekstylnych, 2 fabryki obuwia, garbarnia, 5 mechanicznych przędzalni, odlewnia żeliwa.
1904-1905 - budowa nowego ratusza. Nowy magistrat zlokalizowano na placu powstałym po wyburzeniu w 1837 roku dawnej Bramy Górnej.
1905 - otwarto połączenie kolejowe Kamienna Góra - Kowary - Jelenia Góra.
1907 - doprowadzono do miasta wodę z ujęcia w Betlejem koło Krzeszowa.
1909 - do miasta dociera sieć energetyczna. Rozpoczyna się wymiena oświetlenia ulicznego z gazowego na elektryczne oraz doprowadzanie sieci elektrycznej do mieszkań, sklepów i zakładów przemysłowych.
1909-1910 - budowa wieży ciśnień i modernizacja kanalizacji miejskiej.
1910 - Włączenie w granice miasta wioski Daleszów Górny (Ober Leppersdorf).
1912 - otwarcie apteki "Pod Koroną" (obecnie apteka przy ul. Papieża Jana Pawła II).
1914-1918 - okres kryzysu spowodowanego I wojną światową.
1914 - Uruchomiono linię kolejową na odcinku Kamienna Góra - Marciszów.
Przestawiono produkcję fabryk w mieście na potrzeby wojska.
Przekształcono starą szkołę na szpital i dobudowano w jej obrębie 8 baraków.
1915 - wprowadzono kartki na chleb.
1916 - wprowadzono kartki na bieliznę i odzież, cukier, masło, margarynę, mięso, mleko, mydło, ziemniaki oraz węgiel.
1921 - zelektryfikowano linię kolejową Marciszów - Kamienna Góra - Lubawka.
1924 - oddano do użytku most na Bobrze (obecnie ul. Lompy).
1927-1928 - kryzys w przemyśle włókienniczym.
1929-1933 - okres wielkiego kryzysu gospodarczego.
1932 - Na bazie zbiorów biblioteki Wallenberga działającej przy kościele ewangelickim utworzono Muzeum Regionalne.
Od dnia 1 października znacznie powiększył się obszar powiatu kamiennogórskiego - włączono zlikwidowany powiat bolkowski oraz gminy Czarnów, Kaczorów, Mysłów, Rędziny.
9 grudnia zakończono elektryfikację linii kolejowej Kamienna Góra - Kowary - Kelenia Góra.
1933 - Wybudowano fabrykę sztucznego jedwabiu (obecnie obiekty przy ul. Jedwabnej).
Z powiatu kamiennogórskiego wyłączono dawny powiat bolkowski oraz gminy Kaczorów i Mysłów, włączając je do powiatu jaworskiego.
1933-1945 - okres rządów hitlerowskich w Niemczech.
1935 - kino Capitol posiada najnowocześniejszą na owe czasy aparaturę projekcyjną.
1936 - do powiatu kamiennogórskiego włączono gminy Ciechanowice i Sędzisław.
1938 -
Kamienna Góra posiada 4 hotele i 9 zajazdów, usługi w zakresie naprawy samochodów oferuje 6 warsztatów, a 3 firmy zajmują się garażowaniem i strzeżeniem pojazdów, w mieście działają w tym czasie 4 wypożyczalnie samochodów i 2 firmy autobusowe oraz 7 banków.
lipiec 1944 - w Kamiennej Górze powstaje filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen.
 
9 maja 1945 - miasto zostaje zajęte przez jednostki 21 Armii 1 Frontu Ukraińskiego.
28 maja 1945 - przybywają do Kamiennej Góry oddziały 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego.jartul@poczta.onet.pl  Uwagi, spostrz jartul@poczta.onet.pl eżenia, sugestie  jartul@poczta.onet.pl